search

Regulamin

Spis treści

Art. 1 PRZEDMIOT

Art. 2 DEFINICJE

Art. 3 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Art. 4 UCZESTNICTWO W SERWISIE

Art. 5 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Art. 6 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Art. 7 WSTRZYMANIE I ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUG

Art. 8 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA

Art. 9 REKLAMACJE

Art. 10 PRZEPISY KOŃCOWE

Zapoznaj się z Polityką Prywatności

Art. 1 PRZEDMIOT

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu film.org.pl, zdefiniowanego w dalszej części Regulaminu. Regulamin określa prawa i obowiązki administratora Serwisu i jego Użytkowników. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na przestrzeganie postanowień Regulaminu, dlatego też każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Użytkownik, który nie zgadza się przestrzegać Regulaminu, nie powinien korzystać z Serwisu.

Art. 2 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Administrator – film.org.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Księcia Bolesława 7E/242, 01-494 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461475. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną w tym w szczególności usługę udostępnienia zasobów i funkcjonalności Serwisu.

2. Prawa do Serwisu — wszelkie prawa własności intelektualnej do marki, znaków towarowych, domeny, projektów, elementów graficznych, oprogramowania oraz wszelkich innych elementów Serwisu o charakterze twórczym.

3. Serwis — internetowy portal film.org.pl, zlokalizowany pod adresem internetowym https://www.film.org.pl i/lub w innych rozszerzeniach domenowych (subdomenach) „film.org.pl” zarządzanych przez Administratora i/lub też w innych wybranych przez Administratora domenach, oferujący Użytkownikom i dostarczający im treści związane z tematyką filmową i/lub rozrywki dla niekomercyjnego użytku osobistego.

4. Użytkownik — każda osoba prawna i pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu lub osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu. W przypadku korzystania z Serwisu przez osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych Administrator domniemywa, że osoba ta uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na takie korzystanie.

5. Treści Użytkownika/Treści – wszelkie treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, w tym w szczególności: teksty, multimedia, zdjęcia, komentarze, recenzje oraz elementy Profilu.

Art. 3 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Warunkiem koniecznym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty e-mail

2. W przypadku korzystania przez Użytkownika z nietypowych lub nie stosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Serwis może nie być dostępny.

Art. 4 KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Każdy z Użytkowników powinien szanować prawa innych Użytkowników.

2. Korzystanie z Serwisu w tym publikowanie Treści (za zgodą redaktora naczelnego Serwisu) jest dobrowolne i bezpłatne.

3. Administrator zamieszcza w Serwisie reklamy oraz inne elementy promocji towarów i usług własnych oraz osób trzecich.

4. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika następujących oświadczeń:

a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,

d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, określonych w treści art. 2 ust. 9 Regulaminu, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych określonych w treści Regulaminu,

e) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,

5. Dane podane przez Użytkownika mogą zostać zweryfikowane przez Administratora. W tym celu Administrator może wymagać od Użytkownika złożenia innych oświadczeń niż przewidziane Regulaminem.

6. Administrator zastrzega prawo do rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem, którego Konto było nieaktywne przez okres ostatnich sześciu miesięcy.

Art. 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Z chwilą publikowania treści pod swoim imieniem i nazwiskiem Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami, w sposób i w celach określonych w Polityce Ochrony Prywatności oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Administratorem danych osobowych jest film.org.pl sp. z o.o., która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie innemu podmiotowi.

4. Dane osobowe określone w treści art. 2 Regulaminu oraz inne informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz świadczenia usług, w tym przekazywania informacji i komunikatów dotyczących i związanych ze świadczonymi usługami, w tym informacji i materiałów dotyczących tematyki Serwisu.

5. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu od weryfikacji danych osobowych Użytkownika oraz od weryfikacji legalności przetwarzania przez Użytkownika danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich lub legalności innych danych udostępnianych w Serwisie.

8. Administrator nie będzie udostępniać zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika. Administrator uprawniony jest do ujawnienia i udostępnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

9. W przyszłości, w ramach wprowadzenia nowych lub zaktualizowania już świadczonych usług, Administrator w celu ich świadczenia, będzie mógł wymagać obowiązkowego podania przez Użytkownika Zarejestrowanego, korzystającego z nich, niektórych danych osobowych. Wymóg podania wskazanych w zdaniu poprzednim danych, w związku z korzystaniem przez danego Użytkownika Zarejestrowanego ze wskazanych tam usług, nie będzie oznaczał zmiany Regulaminu.

Art. 6 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTOWNIKÓW

1. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a) przestrzegania Praw do Serwisu,

b) przestrzegania postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów,

c) szanowania innych Użytkowników i ich praw oraz praw osób trzecich,

d) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Serwisu.

2. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane osobowe i Treści, w tym zdjęcia, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych oraz praw do ochrony wizerunku. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika Treści przedstawiających lub odnoszących się do osób trzecich lub innych Użytkowników, oświadcza On również, że uzyskał zgodę tych osób na umieszczenie tych Treści.

3. Użytkownik, umieszczając swoje dane, wizerunek, Profil lub Treści Użytkownika, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora. W odniesieniu do tych elementów Treści Użytkownika, które są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) Użytkownik udziela Administratorowi nieograniczonej w czasie ani w przestrzeni, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, do wykorzystania utworów w celu promocji i reklamy Serwisu, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o Serwisie oraz dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie na następujących polach eksploatacji: (i) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do obrotu w tym do sieci Internet i mobile Internet, lub; elektronicznego udostępniania na żądanie, (ii) publicznego wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem telewizji, telewizji cyfrowej, telewizji analogowej, telewizji kablowej, telewizji komórkowej), (iii) wykorzystania materiałów w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami, (iv) umieszczania materiałów w bazach danych Serwisu, wykorzystania materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób do promocji i reklamy Serwisu (iv) prezentacji utworów w innych serwisach partnerskich.

Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania prawa do wypowiedzenia w/w licencji.

4. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku nieodpłatnego wykorzystania określonych w ust. 5 powyżej utworów, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

5. Zabrania się również działalności Użytkowników polegającej na:

a) rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej, reklam towarów, usług oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej w Serwisie,

b) zamierzonym wpływaniu na innych Użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia (czego następstwem jest wywołanie kłótni) poprzez wysyłanie napastliwych i/lub kontrowersyjnych i/lub nieprawdziwych przekazów czy też poprzez stosowanie różnego typu zabiegów erystycznych. (tzw. „trollowanie”),

c) propagowaniu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie serwisów zamieszczających treści lub proponujących działania naruszające postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub też zasady współżycia społecznego, w tym w szczególności serwisów oferujących treści, których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich,

d) promowaniu innych stron/serwisów internetowych,

e) łamaniu ogólnie przyjętych zasad netykiety,

f) kopiowaniu części lub całości Serwisu w tym kodu źródłowego lub wykorzystywaniu go w celach zarobkowych. Administrator może wskazać w odrębnym regulaminie elementy Serwisu, które Użytkownik może udostępniać osobom trzecim.

6. W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia postanowień punktu 5 powyżej przez Użytkownika, Administrator będzie uprawniony do usunięcia wszelkich Treści tego Użytkownika oraz jakichkolwiek efektów jego działalności w Serwisie, bez konieczności powiadomienia o tym Użytkownika

7. Wszelkie Prawa do Serwisu przysługują Administratorowi. Użytkownik, który stwierdził naruszenie Praw do Serwisu powinien zgłosić Administratorowi opis naruszenia oraz o ile to możliwe dane naruszyciela.

Art. 7 WSTRZYMANIE I ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUG

1. W przypadku uznania przez Administratora działań Użytkownika za: (i) naruszające postanowienia Regulaminu, (ii) naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub (iii) działania szkodliwe dla funkcjonowania Serwisu bądź korzystania z niego przez innych Użytkowników, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Treści tworzonej przez Użytkownika.

2. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, bez podania przyczyny, w drodze procedury podanej na właściwej stronie Serwisu. Rozwiązanie umowy w taki sposób skutkuje usunięciem przetwarzanych danych Użytkownika z bazy danych. Treści Użytkownika zamieszczone do dnia rozwiązania umowy wyświetlane będą bez podpisu.

3. Administrator może poprzez zablokowanie konta rozwiązać umowę w sytuacji:

4. Administrator może domagać się od Użytkownika zmiany Loginu.

5. W przypadku rozwiązania umowy przez Administratora, nie ma On obowiązku wcześniejszego powiadamiania Użytkownika o rozwiązaniu umowy oraz dostarczania Użytkownikowi oświadczenia o jej rozwiązaniu.

6. Konto Użytkownika, które zostało wcześniej zablokowane w trybie przewidzianym postanowieniami Regulaminu, może zostać usunięte.

Art. 8 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu: (i) wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, (ii) wynikające z błędów, niewłaściwej konfiguracji systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych lub odtwarzaczy multimedialnych lub (iii) wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników; nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. Administrator nie ma obowiązku informowania Użytkownika o przerwach technicznych i czasie ich trwania.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkowników. Treści te nie pochodzą od Administratora. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do ich: redagowania, skracania bądź usunięcia w przypadku jeśli Treści te będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, bez konieczności powiadamiania o tym Użytkownika.

4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania osób trzecich, ani za wykorzystanie przez nie w jakikolwiek sposób danych Użytkowników Zarejestrowanych, niezgodnie z celem działania Serwisu i/lub szkodliwe dla Użytkowników.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem Treści Użytkowników lub wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Treści lub wizerunek osoby trzeciej.

Art. 9 REKLAMACJE

1. Użytkownik może zgłaszać Administratorowi reklamacje dotyczące działania Serwisu na adres kontakt@film.org.pl

2. Administrator może wymagać wypełnienia formularza reklamacyjnego. Administrator zastrzega prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Art. 10 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.film.org.pl lub w siedzibie Administratora.

2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w jego aktualnej wersji. W przypadku braku akceptacji nowej wersji Regulaminu, Użytkownik może rozwiązać umowę z Administratorem, w drodze procedury podanej na właściwej stronie Serwisu.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą ogłoszenia określonego w zdaniu poprzednim.

4. Administrator, na warunkach opisanych poniżej, zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi) w tym wprowadzenia nowego regulaminu, w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników w formie publikacji na łamach Serwisu ogłoszenia z informacją o zmianie oraz adresem strony www, na której publikowany jest Regulamin a w odniesieniu do Użytkowników Zarejestrowanych, dodatkowo w formie wiadomości przekazywanej za pośrednictwem wewnętrznej poczty funkcjonującej w Serwisie lub adresu e-mail.

6. Tekst jednolity Regulaminu zostanie każdorazowo opublikowany w Serwisie.

7. Administrator zastrzega sobie prawo zamknięcia Serwisu.

8. Serwis i Regulamin podlegają prawu polskiemu.

9. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.