search

Polityka prywatności

Polityka prywatności Film.org.pl

1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest osobowych jest FILM.ORG.PL SP. Z O.O. ul. Księcia Bolesława 7E/242 (01-494 Warszawa) (dalej: „Administrator”).
 2. Definicje:
  1. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
  2. Użytkownik strony Administratora – każda osoba, która korzysta ze strony Administratora lub zarejestrowała się na stronie Administratora.
  3. Strona Administratora – strona https://film.org.pl zarządzana przez Administratora (w tym Forum w subdomenie https://forum. film.org.pl);
  4. Serwis – serwisy portali internetowych Facebook, Instagram, Twitter,
  5. Zbiór danych – każdy uporządkowany zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów;
  6. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych;
  7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  8. Ustawa – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000.

2. Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych obowiązujące na stronie Administratora

 1. Administrator przetwarza dane Użytkowników w celu niezbędnym do realizacji działań marketingowych.
 2. W celu prawidłowej realizacji działań marketingowych Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym:
  1. imię i nazwisko
  2. adres e-mail
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkowników oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administrator danych osobowych w rozumieniu Ustawy jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia komunikację z Użytkownikiem.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami Ustawy oraz stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkowników po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.
 7. Dane osobowe Użytkowników przetwarzają podmioty wyłącznie upoważnione przez Administratora.
 8. Administrator ma prawo udostępniać dane Użytkowników podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 9. Dane osobowe Użytkowników nie będą sprzedawane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.
 10. Dane osobowe Użytkowników nie podlegają także profilowaniu przez Administratora tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb Użytkowników.
 11. W celu jak najlepszego dopasowania usług Serwisu oraz komunikatów marketingowych do potrzeb Użytkownika Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące aktywności w Serwisie (profilowanie).
 12. Dane osobowe Użytkownika mogą też być wykorzystane w celu dopasowywania wyświetlanych treści i reklam do zainteresowań, badania skuteczności działań reklamowych, udostępniania przestrzeni reklamowej, zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania informacji, informowania o treściach i usługach Administratora i jego Partnerów.
 13. Administrator wskazuję, że dane osobowe Użytkowników nie będą wykorzystywane poza wymienionymi wyżej celami, nie będą narażone na ujawnienie osobom i podmiotom trzecim (nie biorącym udział w realizacji zamówienia) a także wykorzystywane w sposób mogący narazić Użytkowników na straty lub konsekwencje prawne.

3. Rezygnacja/poprawa danych

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli są w posiadaniu Administratora) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@film.org.pl

4. Ochrona prywatności osób nieletnich

 1. Administrator nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku rejestrujących się Użytkowników,
 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację na stronie Administratora osób niepełnoletnich, ani za podejmowane przez nie działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na opiekunach prawnych nieletniego.

5. Zabezpieczenia

 1. Administrator stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył procedury związane z ochroną danych osobowych na stronie Administratora.
 2. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.
 3. Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów stosowania odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych oraz domaga się zapewnienia sobie prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
 4. W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną Administrator stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL) zgodnie z częścią C do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz.1024).
 5. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora należytej staranności. Niezbędne jest zatem, aby Klienci również dbali o bezpieczeństwo urządzeń za pośrednictwem których korzystają z zasobów strony Administratora.

6. Pliki z logami

 1. Adresy IP, nazwy sieciowe komputera (host) użytkowników strony Administratora zapisywane są jedynie w logach serwera i wykorzystywane wyłącznie w celu diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz dla potrzeb zarządzania stroną Administratora. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi użytkownikami strony Administratora.
 2. Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności strony Administratora. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników strony Administratora.

7. Statystyki Google Analytics

 1. Ruch na stronach Administratora jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Celem jest gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania
  ze stron Administratora.
 2. Użytkownik strony Administratora zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

8. Pliki cookies

 1. Strona Administratora wykorzystuje mechanizm tzw. cookies (ciasteczka).
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony Administratora i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Administratora. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony Administratora pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Mechanizm cookies odpowiada za:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony Administratora korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  2. utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony Administratora ponownie wpisywać swoich danych osobowych.
  3. dostosowanie zawartości stron internetowych Administratora do preferencji Użytkownika oraz optymalizację korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowując ją do jego indywidualnych potrzeb.
 5. W ramach strony Administratora mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony Administratora do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony Administratora przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika do zapewnienia bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania.
 6. W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony Administratora, np. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania, oraz niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania).
  2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez osobę odwiedzającą ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi osoba zalogowana na stronie, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Administratora.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika do zapewnienia bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania.
 8. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookies do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika w tej witrynie. Użytkownicy strony Administratora mogą zrezygnować z pliku cookies Google na stronie wyłączania opcji reklam Google – https://www.google.pl/privacy/ads/.
 9. Użytkownik strony Administratora mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 10. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 11. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Administratora.

9. Plugin Serwisów i linki do stron trzecich

 1. Strona Administratora zawiera plugin do serwisów społecznościowych: Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA), Instagram (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA), Twitter (Twitter, Inc. Attn: Copyright Agent 1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103).
 2. Plugin serwisu na stronie Administratora jest oznaczony logo serwisu. Plugin ten bezpośrednio połączy użytkownika strony Administratora z profilem Administratora na serwerze serwisu. Serwis może wówczas uzyskać informacje, że użytkownik strony Administratora odwiedzał stronę Administratora ze swojego adresu IP. Jeżeli użytkownik strony Administratora odwiedza stronę Administratora będąc zalogowanymi na swój profil na serwisie, serwis zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli użytkownik strony Administratora nie jest zalogowany na swoim indywidualnym koncie w serwisie, serwis jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
 3. Zalecane jest wcześniejsze wylogowanie się z indywidualnego konta użytkownika strony Administratora na serwisie, aby zablokować możliwość serwisu pozyskiwania informacji dotyczących wizyt Użytkowników na stronie Administratora.
 4. Serwis nie przekazuje Administratorowi informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez serwis nie są Administratorowi znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu serwisu proponujemy kontakt bezpośrednio z serwisem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem:
  1. Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/,
  2. Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388,
  3. Twitter: https://twitter.com/en/privacy,
 5. Strona Administratora zawiera odnośniki do innych stron. Administrator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów stron, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane na stronie Administratora. W razie wątpliwości użytkownicy strony Administratora winni zapoznać się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności zamieszczonymi na tych stronach.

10. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronie Administratora i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.